تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 99-98

نکات بسیار مهم آموزشی:
دانشجویان می بایست در تاریخ های اعلام شده به سامانه آموزشی دانشگاه( هم آوا) مراجعه نموده و اقدام به انتخاب واحد نمایند.
بدیهی است پس از انجام فرایند انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب با مرکز و حصول اطمینان از تایید واحدهای انتخاب شده در تاریخ های مذکور به اداره آموزش و امور مالی مراجعه نمایند.