ضوابط تقویم آموزشی

انتخاب واحد
الف) هر دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی، حداقل 12 و حـداکثر 20 واحـد درسـی بـا رعایت آخرین ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه انتخاب نماید.
ب) اگر دانشجویی در یک نیمسـال تحصـیلی بـا حـداقل 12واحـد درسـی، میـانگین کـل نمراتش حداقل 17باشد، میتواند با رعایت پیشنیاز و هم نیاز دروس و با تایید مدیر گروه آموزشی در نیمسال بعد حداکثر تا 24واحد درسی را انتخاب نماید.(بدون اخذ درس کارورزی)
ج) چنانچه دانشجو در نیمسال آخر براي دانش آموختگی، حـداکثر 24واحـد درسـی بـاقی داشته باشد، به شرطی که میانگین کل نمرات وي بالاي 10 باشد، میتواند تا 24 واحد درسی اخـذ نماید. (بدون اخذ درس کارورزی)
د) در صورت اخذ درس کارورزی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1- معدل کمتر از 17 و یا مشروط
رعایت سقف 14 واحد درسی الزامی است (2 واحد کارورزی+ 12 واحددرسی(
2- معدل بالاتر از 17 و یا دانشجویان نیمسال آخر
رعایت سقف 18 واحد درسی الزامی است (2واحد کارورزي 16 واحد درسی)

دانشجوی مشروط
چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصـیلی دانشـجو کمتـر از 12باشـد، دانشـجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود.
دانشجوي مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحـد درسی را ندارد.
چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصـیل محـروم مـیشـود و ضـروري اسـت از تـاریخ صـدورحکم محرومیت از تحصیل، به مدت 15روز جهت تسویه حساب مالی و بدهی صـندوق رفـاه دانشـجویان،
اقدام نماید.
اگر دانشجو در نیمسال بعد از مشروطی از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسـال اسـتفاده نماید، در نیمسال بعد از مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسال، حق انتخاب بیش از 14واحـد درسـی را نخواهد داشت.
درس دانش خانواده و جمعیت
گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش 2واحد براي دانشجویان الزامی است.
دانشجویان مقطع کارشناسی که در مقطع کاردانی درس دانش خانواده و جمعیت را گذرانده اند، نیازی به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت به ارزش2 واحد ندارند.
درس انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
دانشجویانی که درس آشنایی با دفاع مقدس را در مقطع کاردانی گذرانده اند، نباید آن را در دوره کارشناسی مجدداً انتخاب نمایند. می بایست درس انقلاب اسلامی را در مقطع کارشناسی اخذ نمایند.
همچنین در صورت عدم گذراندن درس انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در مقطع کاردانی، اخذ درس دفاع مقدس در مقطع کارشناسی الزامی است.

حضور و غیاب کلاسی :

۱- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس اعم از نظری و عملی الزامی است و اگر دانشجو در درسی بیش از ۳ جلسه غیبت داشته باشد از ۱۶ هفته آموزشی، غیر موجه بوده و نمره آن در کارنامه صفر منظور می شود.
۲- چنانچه دانشجویی درس یا دروسی را در حذف و اضافه اخذ نماید حق غیبت کلاسی در آن درس را ندارد.
در صورت بروز هرگونه سوال به کارشناس رشته خود مراجعه نمایید