فرزانه سهرابی تبار دانشجوی رشته حسابداری مرکز علمی – کاربردی زر پس از کسب موفقیت های پی در پی به سوی مسابقات پارا آسیایی تنیس رومیز جوانان که در کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد دعوت شد.