دانشجویان اگر مجاز به ادامه تحصیل میباشند لطفا تا قبل از اتمام شهریور برای دریافت معرفی نامه معافیت به واحد بایگانی مراجعه نمایند. در صورتی که دانشجویی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد و باید از سنوات ارفاقی استفاده نماید لطفا تا پایان ۷ شهریور ماه برای دریافت سنوات به واحد آموزش مراجعه نماید در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.