لیلا صالحی در چهارمین المپیاد دانشگاه جامع علمی کاربردی _ همدان _ تابستان ۹۶