-- نحوه واریز شهریه ترم تحصیلی

الف:واریز 15% شهریه:پس از ورود به سامانه سجاد((www.edu.uast.ac.ir از منوی شهریه ، 15%نیمسال تحصیلی جاری را انتخاب ونسبت به واریزآن اقدام  نمایید.( دریافت کد رهگیری به منزله اتمام واریز می باشد.) لازم به توضیح است  جهت جلوگیری از سوء استفاده از شماره کارت ورمز دوم کارت ،واریز شهریه حتما باید توسط دانشجو وبصورت اینترنتی صورت گیرد.

ب:واریز85%شهریه:به دلیل عدم بارگذاری لینک پرداخت اینترنتی در سامانه سجاد، با مراجعه حضوری به واحد مالی مرکز واز طریق دستگاه کارتخوان واریز خود را انجام دهید.

 

--کل شهریه ترم بصورت کامل در ابتدای ترم به حساب مرکز وستاد دانشگاه جامع واریز گردد.

درموارد خاصکه دانشجو قادر به تسویه مالی در ابتدای ترم نمی باشد با دریافت فرم از واحد مالی وتکمیل آن توسط دانشجووارائه به واحد مالی که در صورت تایید مدیریت مالی و شورای آموزشی مرکزاقساطی کردن شهریه صورت می گیرد. قابل ذکر است زمان ارائه درخواست کتبی از شروع ثبت نامتا دوهفته بعد از حذف واضافهترم می باشد.

توجه1:اقساطی کردن شهریه فقط بااخذ چکامکان پذیر می باشد.

توجه2:واریز 15%شهریه به صورت  قسطی قابل پرداخت نمی باشد وباید پس از انتخاب واحد بلافاصله پرداخت گردد.

 

 


 

-- بخشنامه واریز 350000ریال  ستاد ( مشاهده)

--قابل توجه کلیه دانشجویان واریز شهریه بصورت 85%و15%بوده که نحوه واریز بصورت ذیل می باشدواز مراجعه حضوری به واحد مالی خودداری نمائید.  
  الف)  نحوه واریز15% (مشاهده1 )(مشاهده 2)                ب)  نحوه واریز85% (مشاهده1) (مشاهده)
-- قابل توجه کلیه دانشجویان بابت بیمه دانشجویی مبلغ 20/000 ریال جداگانه در سامانه نماد به حساب مرکز واریز نمائید.

 

1--شهریه درس کارگاهی با 20%افزایش نسبت به مصوبه بیست و چهارمین جلسه هیئت امنا مورخ 14/12/1391 جایگزین مبلغ 500/000 ریال می گردد.

2-با توجه به تغییر ماهیت نحوه ارائه واحدهای کارورزی و هزینه بر بودن اجرای آن,  درصورت ارائه دوره کارورزی در یک ترم یا پودمان مستقل یک شهریه ثابت برای ترم یا پودمان مذکور قابل دریافت است.

3-شهریه درس معرفی به استاد به ازای هر واحد درسی 5% شهریه ثابت یک ترم, به اضافه شهریه متغیر واحد درس مربوطه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

--نحوه واریز شهریه(کلیک نمایید)